Vilkår for bruk

Betingelser og vilkår
Nordvestguiden drives av Sunnmørsposten AS. Sunnmørsposten AS har uinnskrenket opphavsrett til all informasjon og materiale som er tilgjengelig gjennom Nordvestguiden, hvis ikke annet er uttrykkelig angitt. Med de begrensninger som følger av lov, har brukere av Nordvestguiden,  ikke rett til å kopiere, laste ned, bruke eller tilgjengeliggjøre materiale av hvilken som helst art på Nordvestguiden, uten etter skriftlig forhåndssamtykke fra Sunnmørsposten AS.  Dette omfatter også notiser, overskrifter, ingresser mv.

Dersom linkingen til materiale på Nordvestguiden inngår som en del av en kommersiell tjeneste, er det et vilkår for rett til linking at det inngås en skriftlig avtale med Sunnmørsposten som tillater slik bruk.
Nordvestguiden forbeholder seg retten til uten nærmere forvarsel å trekke samtykket til linking til materiale på Nordvestguiden tilbake uten nærmere begrunnelse.
"Nordvestguiden" er varemerker som ikke under noen omstendighet kan anvendes eller registreres som domenenavn, uten at det foreligger skriftlig forhåndssamtykke fra Sunnmørsposten. Dette omfatter også logoer som Sunnmørsposten har innarbeidet eller registrert.

Nordvestguiden tar forbehold om at det kan forekomme feil og unøyaktigheter i materialet som er tilgjengelig på Nordvestguiden.
Sunnmørspostens AS erstatningsansvar er under enhver omstendighet begrenset til direkte og dokumenterte kostnader som skyldes grov uaktsomhet fra Nordvestguiden, med maksimalt kr. 5.000.
Sunnmørsposten AS har intet ansvar for indirekte eller avledet skade eller tap som brukere av Nordvestguiden påføres som en følge av feil eller mangler ved innholdet eller tjenestene som er knyttet til Nordvestguiden. Dette omfatter blant annet tapt fortjeneste eller tap av forventede besparelser eller gevinster. Dette gjelder selv om Sunnmørsposten AS er underrettet om muligheten for slike skader, tap eller krav.

Informasjon som er lagt inn på Nordvestguiden tar Sunnmørsposten AS intet ansvar for.  Brukere som avleverer informasjon til Nordvestguiden gjennom automatiske tjenester, er selv erstatningsansvarlig for sine handlinger, og Sunnmørsposten AS forbeholder seg rett til å kreve erstattet eventuelle kostnader eller tap som Nordvestguiden har som en følge av slik informasjon.

Ved eventuell tvist aksepterer begge parter Ålesund som verneting.  Dette i henhold til Tvisteloven § 4-6 – Avtalt verneting.
Nordvestguiden kan inneholde linker til informasjon og materiale på andre nettsteder.  Sunnmørsposten AS har intet ansvar for eventuell informasjon som finnes på slike linker.

 

Annonseregler for Nordvestguiden.no
1.    Godkjenning av reglene
Ved å legge inn en annonse på www.Nordvestguiden.no aksepterer annonsøren å være bundet av Nordvestguiden.no (”Nordvestguiden”) til enhver tid gjeldende annonseregler (”Annonsereglene”). Annonsereglene blir oppdatert med jevne mellomrom og annonsøren er selv ansvarlig for å holde seg oppdatert.
 
2.    Annonsering i strid med Annonsereglene
Dersom en annonse strider mot Annonsereglene, forbeholder Nordvestguiden seg retten til å fjerne annonsen uten forvarsel. Ved vesentlig eller gjentatte brudd vil annonsøren ekskluderes fra tjenesten uten forvarsel.
 
3.    Ansvarsforhold
Nordvestguiden er på ingen måte ansvarlig for innholdet i annonsene som publiseres, ut over det ansvar som følger av e-handelslovens regler. All annonsering skal skje i tråd med det til enhver tid gjeldende lovverk. Dersom Nordvestguiden har grunn til å tro at en annonsør er involvert i ulovlige forhold knyttet til sin virksomhet, vil denne kunne bli ekskludert fra tilgang til tjenesten med øyeblikkelig virkning og alle annonser som er lagt ut av annonsøren vil bli fjernet. Tilsvarende gjelder dersom det foreligger andre særlige grunner til at videre annonsering ikke kan aksepteres (herunder gjentatte klager fra våre brukere).
Nordvestguiden vil så langt praktisk mulig varsle på forhånd om fjerning av annonser. Nordvestguiden er ikke ansvarlig for tap annonsøren måtte påføres som følge av fjerning av annonser, med mindre Nordvestguiden har utvist grov uaktsomhet og skadefølgene er påregnelige. Indirekte tap dekkes uansett ikke.
  
Videresalg av annonser
Kommersielt videresalg av annonser på Nordvestguiden er ikke tillatt. Dersom Nordvestguiden  oppdager tilfeller av videresalg, vil annonsøren kunne bli ekskludert fra tilgang til tjenesten med øyeblikkelig virkning og alle annonser lagt ut av annonsøren vil bli fjernet.
 
Bruk av tekst & bilder
Det er ikke tillatt å benytte bilder eller logo tilhørende andre, uten å ha innhentet forhåndssamtykke fra rettighetshaver og eventuelt avbildede. Dersom illustrasjonsfoto benyttes, skal dette fremkomme i annonsen.
Det er ikke tillatt å benytte bilder der formålet er å formidle andre produkter eller tjenester enn den konkrete stillingen som utlyses. Dersom innholdet av bildet kan knyttes til en enkeltperson, plikter annonsøren å ha innhentet eksplisitt forhåndssamtykke fra den avbildede til å legge ut bildene på Nordvestguiden’s nettsider.
Det er likeledes ikke tillatt å kopiere tekst fra andre annonser på www.Nordvestguiden.no, eller på andre måter benytte andres tekst i annonsen, uten at det foreligger samtykke fra rettighetshaver (jf. åndsverkloven).
  
 8.Endringer i tjenesten
Nordvestguiden.no forbeholder seg retten til å foreta fortløpende endringer og forbedringer i tjenesten. Ved endringer av vesentlig betydning vil Nordvestguiden.no gjøre sitt beste for å varsle om endringene innen rimelig tid, og senest innen endringen finner sted.
I særlige tilfeller, eller dersom endringene ikke er av vesentlig betydning, vil endringer også kunne finne sted uten varsel.
Dersom endringen skulle påvirke innholdet i annonsene, er du selv ansvarlig for å oppdatere din annonse med riktig tekst, bilder m.m. (jf. annonsereglenes pkt. 1).
  
9.Verneting 
Ved eventuell tvist aksepterer begge parter Ålesund som verneting.  Dette i henhold til Tvisteloven § 4-6 – Avtalt verneting.